• 1 Cao Văn Ngoc
  • 2 Tuan Vy
  • 3 Minh Khiên
  • 4 Look Noice Cheems
  • 5 Nguyen Thọ

#1096463 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 68
● Trang Phục: 67
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 68

Skin: 67

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 648,000đ

XEM ACC

900,000đ

CARD 720,000đ

MUA NGAY

#1094953 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 64
● Trang Phục: 72
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 64

Skin: 72

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 648,000đ

XEM ACC

900,000đ

CARD 720,000đ

MUA NGAY

#1091642 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 59
● Trang Phục: 75
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 59

Skin: 75

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 648,000đ

XEM ACC

900,000đ

CARD 720,000đ

MUA NGAY

#1091554 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 71
● Trang Phục: 62
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 71

Skin: 62

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 648,000đ

XEM ACC

900,000đ

CARD 720,000đ

MUA NGAY

#1091545 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 72
● Trang Phục: 64
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 72

Skin: 64

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 648,000đ

XEM ACC

900,000đ

CARD 720,000đ

MUA NGAY