#1175979 - Chưa Xác Định


● Rank: Chưa Xác Định
● Tướng: 98
● Trang Phục: 107
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 98

Skin: 107

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,440,000đ

XEM ACC

3,200,000đ

CARD 1,600,000đ

MUA NGAY

#1175967 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 103
● Trang Phục: 106
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 103

Skin: 106

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,440,000đ

XEM ACC

3,200,000đ

CARD 1,600,000đ

MUA NGAY

#1173562 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 100
● Trang Phục: 128
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 100

Skin: 128

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,440,000đ

XEM ACC

3,200,000đ

CARD 1,600,000đ

MUA NGAY

#1170186 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 101
● Trang Phục: 106
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 101

Skin: 106

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,440,000đ

XEM ACC

3,200,000đ

CARD 1,600,000đ

MUA NGAY

#1170183 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 103
● Trang Phục: 116
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 103

Skin: 116

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,440,000đ

XEM ACC

3,200,000đ

CARD 1,600,000đ

MUA NGAY

#1170172 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 102
● Trang Phục: 88
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 102

Skin: 88

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,440,000đ

XEM ACC

3,200,000đ

CARD 1,600,000đ

MUA NGAY

#1164453 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 100
● Trang Phục: 106
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 100

Skin: 106

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,440,000đ

XEM ACC

3,200,000đ

CARD 1,600,000đ

MUA NGAY

#1164452 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 104
● Trang Phục: 119
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 104

Skin: 119

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,440,000đ

XEM ACC

3,200,000đ

CARD 1,600,000đ

MUA NGAY

#1164450 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 101
● Trang Phục: 104
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 101

Skin: 104

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,440,000đ

XEM ACC

3,200,000đ

CARD 1,600,000đ

MUA NGAY

#1164315 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 102
● Trang Phục: 93
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 102

Skin: 93

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,440,000đ

XEM ACC

3,200,000đ

CARD 1,600,000đ

MUA NGAY

#1157646 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 102
● Trang Phục: 116
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 102

Skin: 116

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,440,000đ

XEM ACC

3,200,000đ

CARD 1,600,000đ

MUA NGAY

#1157644 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 102
● Trang Phục: 117
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 102

Skin: 117

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,440,000đ

XEM ACC

3,200,000đ

CARD 1,600,000đ

MUA NGAY