#1136256 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 60
● Trang Phục: 85
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 60

Skin: 85

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 472,500đ

XEM ACC

750,000đ

CARD 525,000đ

MUA NGAY

#1136249 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 63
● Trang Phục: 76
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 63

Skin: 76

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 472,500đ

XEM ACC

750,000đ

CARD 525,000đ

MUA NGAY

#1136240 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 60
● Trang Phục: 65
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 60

Skin: 65

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 472,500đ

XEM ACC

750,000đ

CARD 525,000đ

MUA NGAY

#1136239 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 61
● Trang Phục: 63
● Bảng Ngọc: 82

Tướng: 61

Skin: 63

Ngọc: 82

Giảm giá: 0%

ATM 472,500đ

XEM ACC

750,000đ

CARD 525,000đ

MUA NGAY

#1135654 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 63
● Trang Phục: 67
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 63

Skin: 67

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 472,500đ

XEM ACC

750,000đ

CARD 525,000đ

MUA NGAY

#1135650 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 62
● Trang Phục: 58
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 62

Skin: 58

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 472,500đ

XEM ACC

750,000đ

CARD 525,000đ

MUA NGAY

#1135649 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 61
● Trang Phục: 58
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 61

Skin: 58

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 472,500đ

XEM ACC

750,000đ

CARD 525,000đ

MUA NGAY

#1135647 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 63
● Trang Phục: 74
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 63

Skin: 74

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 472,500đ

XEM ACC

750,000đ

CARD 525,000đ

MUA NGAY

#1135646 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 60
● Trang Phục: 60
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 60

Skin: 60

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 472,500đ

XEM ACC

750,000đ

CARD 525,000đ

MUA NGAY

#1135644 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 59
● Trang Phục: 68
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 59

Skin: 68

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 472,500đ

XEM ACC

750,000đ

CARD 525,000đ

MUA NGAY

#1135636 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 63
● Trang Phục: 57
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 63

Skin: 57

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 472,500đ

XEM ACC

750,000đ

CARD 525,000đ

MUA NGAY

#1135635 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 63
● Trang Phục: 64
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 63

Skin: 64

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 472,500đ

XEM ACC

750,000đ

CARD 525,000đ

MUA NGAY