#1131464 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 66
● Trang Phục: 65
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 66

Skin: 65

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 504,000đ

XEM ACC

800,000đ

CARD 560,000đ

MUA NGAY

#1131450 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 63
● Trang Phục: 44
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 63

Skin: 44

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 504,000đ

XEM ACC

800,000đ

CARD 560,000đ

MUA NGAY

#1131428 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 66
● Trang Phục: 56
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 66

Skin: 56

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 504,000đ

XEM ACC

800,000đ

CARD 560,000đ

MUA NGAY

#1110261 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 55
● Trang Phục: 54
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 55

Skin: 54

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 504,000đ

XEM ACC

800,000đ

CARD 560,000đ

MUA NGAY

#1108227 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 66
● Trang Phục: 59
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 66

Skin: 59

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 504,000đ

XEM ACC

800,000đ

CARD 560,000đ

MUA NGAY

#1096471 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 60
● Trang Phục: 71
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 60

Skin: 71

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 504,000đ

XEM ACC

800,000đ

CARD 560,000đ

MUA NGAY

#1094941 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 60
● Trang Phục: 65
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 60

Skin: 65

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 504,000đ

XEM ACC

800,000đ

CARD 560,000đ

MUA NGAY

#1094918 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 56
● Trang Phục: 57
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 56

Skin: 57

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 504,000đ

XEM ACC

800,000đ

CARD 560,000đ

MUA NGAY

#1091647 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 56
● Trang Phục: 54
● Bảng Ngọc: 79

Tướng: 56

Skin: 54

Ngọc: 79

Giảm giá: 0%

ATM 504,000đ

XEM ACC

800,000đ

CARD 560,000đ

MUA NGAY

#1091646 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 53
● Trang Phục: 45
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 53

Skin: 45

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 504,000đ

XEM ACC

800,000đ

CARD 560,000đ

MUA NGAY

#1091627 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 40
● Trang Phục: 41
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 40

Skin: 41

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 504,000đ

XEM ACC

800,000đ

CARD 560,000đ

MUA NGAY

#1091611 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 47
● Trang Phục: 53
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 47

Skin: 53

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 504,000đ

XEM ACC

800,000đ

CARD 560,000đ

MUA NGAY