#1131901 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 68
● Trang Phục: 58
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 68

Skin: 58

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 567,000đ

XEM ACC

900,000đ

CARD 630,000đ

MUA NGAY

#1131456 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 68
● Trang Phục: 72
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 68

Skin: 72

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 567,000đ

XEM ACC

900,000đ

CARD 630,000đ

MUA NGAY

#1131452 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 68
● Trang Phục: 60
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 68

Skin: 60

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 567,000đ

XEM ACC

900,000đ

CARD 630,000đ

MUA NGAY