• 1 Khiem Cao
  • 2 Kiet Ngo
  • 3 Thanh Tùng
  • 4 Duc An Nguyen
  • 5 Doan Khoa Dang

#902281 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 72
● Trang Phục: 73
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 72

Skin: 73

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,224,000đ

XEM ACC

1,700,000đ

CARD 1,360,000đ

MUA NGAY

#901903 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 70
● Trang Phục: 80
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 70

Skin: 80

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,224,000đ

XEM ACC

1,700,000đ

CARD 1,360,000đ

MUA NGAY