• 1 Bước Đi
  • 2 Long Huy
  • 3 Nguyễn Tuấn Minh
  • 4 Nguyễn Lâm
  • 5 Quá Bùn

#965522 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 83
● Trang Phục: 73
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 83

Skin: 73

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,800,000đ

XEM ACC

2,500,000đ

CARD 2,000,000đ

MUA NGAY

#963758 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 85
● Trang Phục: 72
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 85

Skin: 72

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,800,000đ

XEM ACC

2,500,000đ

CARD 2,000,000đ

MUA NGAY

#943818 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 87
● Trang Phục: 87
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 87

Skin: 87

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,800,000đ

XEM ACC

2,500,000đ

CARD 2,000,000đ

MUA NGAY