• 1 Cao Văn Ngoc
  • 2 Tuan Vy
  • 3 Minh Khiên
  • 4 Look Noice Cheems
  • 5 Nguyen Thọ

#1096475 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 60
● Trang Phục: 65
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 60

Skin: 65

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 576,000đ

XEM ACC

800,000đ

CARD 640,000đ

MUA NGAY

#1096471 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 60
● Trang Phục: 71
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 60

Skin: 71

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 576,000đ

XEM ACC

800,000đ

CARD 640,000đ

MUA NGAY

#1096470 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 64
● Trang Phục: 71
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 64

Skin: 71

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 576,000đ

XEM ACC

800,000đ

CARD 640,000đ

MUA NGAY

#1096461 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 67
● Trang Phục: 71
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 67

Skin: 71

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 576,000đ

XEM ACC

800,000đ

CARD 640,000đ

MUA NGAY

#1096458 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 60
● Trang Phục: 76
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 60

Skin: 76

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 576,000đ

XEM ACC

800,000đ

CARD 640,000đ

MUA NGAY

#1095698 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 68
● Trang Phục: 69
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 68

Skin: 69

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 576,000đ

XEM ACC

800,000đ

CARD 640,000đ

MUA NGAY

#1094941 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 60
● Trang Phục: 65
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 60

Skin: 65

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 576,000đ

XEM ACC

800,000đ

CARD 640,000đ

MUA NGAY

#1094939 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 64
● Trang Phục: 74
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 64

Skin: 74

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 576,000đ

XEM ACC

800,000đ

CARD 640,000đ

MUA NGAY

#1094937 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 62
● Trang Phục: 58
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 62

Skin: 58

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 576,000đ

XEM ACC

800,000đ

CARD 640,000đ

MUA NGAY

#1094936 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 60
● Trang Phục: 61
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 60

Skin: 61

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 576,000đ

XEM ACC

800,000đ

CARD 640,000đ

MUA NGAY

#1094935 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 61
● Trang Phục: 75
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 61

Skin: 75

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 576,000đ

XEM ACC

800,000đ

CARD 640,000đ

MUA NGAY

#1094932 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 65
● Trang Phục: 55
● Bảng Ngọc: 86

Tướng: 65

Skin: 55

Ngọc: 86

Giảm giá: 0%

ATM 576,000đ

XEM ACC

800,000đ

CARD 640,000đ

MUA NGAY