• 1 Tân Thanh Nhàn
  • 2 Hoan Lương
  • 3 Nguyen Phuoc
  • 4 Thien Tran
  • 5 Đông Lương

#1268779 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 77
● Trang Phục: 78
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 77

Skin: 78

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 900,000đ

XEM ACC

2,000,000đ

CARD 1,000,000đ

MUA NGAY

#1257169 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 78
● Trang Phục: 90
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 78

Skin: 90

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 900,000đ

XEM ACC

2,000,000đ

CARD 1,000,000đ

MUA NGAY