• 1 Hữu Thức
  • 2 Hoàng Hải
  • 3 Hoàng Trực
  • 4 Nguyễn Phúc
  • 5 Hieu Phan

#1257170 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 79
● Trang Phục: 83
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 79

Skin: 83

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 1,080,000đ

XEM ACC

2,400,000đ

CARD 1,200,000đ

MUA NGAY

#1224886 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 104
● Trang Phục: 83
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 104

Skin: 83

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 1,080,000đ

XEM ACC

2,400,000đ

CARD 1,200,000đ

MUA NGAY

#1224880 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 104
● Trang Phục: 111
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 104

Skin: 111

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 1,080,000đ

XEM ACC

2,400,000đ

CARD 1,200,000đ

MUA NGAY

#1224875 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 101
● Trang Phục: 123
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 101

Skin: 123

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 1,080,000đ

XEM ACC

2,400,000đ

CARD 1,200,000đ

MUA NGAY

#1224873 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 100
● Trang Phục: 95
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 100

Skin: 95

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 1,080,000đ

XEM ACC

2,400,000đ

CARD 1,200,000đ

MUA NGAY

#1224872 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 100
● Trang Phục: 132
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 100

Skin: 132

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 1,080,000đ

XEM ACC

2,400,000đ

CARD 1,200,000đ

MUA NGAY

#1224869 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 100
● Trang Phục: 108
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 100

Skin: 108

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 1,080,000đ

XEM ACC

2,400,000đ

CARD 1,200,000đ

MUA NGAY

#1224868 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 100
● Trang Phục: 111
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 100

Skin: 111

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 1,080,000đ

XEM ACC

2,400,000đ

CARD 1,200,000đ

MUA NGAY

#1224867 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 100
● Trang Phục: 108
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 100

Skin: 108

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 1,080,000đ

XEM ACC

2,400,000đ

CARD 1,200,000đ

MUA NGAY