#1284203 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 70
● Trang Phục: 114
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 70

Skin: 114

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 1,260,000đ

XEM ACC

1,400,000đ

CARD 1,400,000đ

MUA NGAY

#1280053 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 80
● Trang Phục: 115
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 80

Skin: 115

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,260,000đ

XEM ACC

2,800,000đ

CARD 1,400,000đ

MUA NGAY