• 1 Cao Văn Ngoc
  • 2 Tuan Vy
  • 3 Minh Khiên
  • 4 Look Noice Cheems
  • 5 Nguyen Thọ

#1100517 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 107
● Trang Phục: 376
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 107

Skin: 376

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 12,600,000đ

XEM ACC

14,000,000đ

CARD 14,000,000đ

MUA NGAY

#1100516 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 107
● Trang Phục: 343
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 107

Skin: 343

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 9,900,000đ

XEM ACC

11,000,000đ

CARD 11,000,000đ

MUA NGAY

#1100511 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 107
● Trang Phục: 344
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 107

Skin: 344

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 7,650,000đ

XEM ACC

8,500,000đ

CARD 8,500,000đ

MUA NGAY

#1100513 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 107
● Trang Phục: 283
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 107

Skin: 283

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 7,200,000đ

XEM ACC

8,000,000đ

CARD 8,000,000đ

MUA NGAY

#1100514 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 103
● Trang Phục: 176
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 103

Skin: 176

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 4,950,000đ

XEM ACC

5,500,000đ

CARD 5,500,000đ

MUA NGAY

#1100510 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 107
● Trang Phục: 206
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 107

Skin: 206

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 4,500,000đ

XEM ACC

5,000,000đ

CARD 5,000,000đ

MUA NGAY

#1100515 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 98
● Trang Phục: 170
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 98

Skin: 170

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 4,500,000đ

XEM ACC

5,000,000đ

CARD 5,000,000đ

MUA NGAY

#1100512 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 86
● Trang Phục: 163
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 86

Skin: 163

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 4,050,000đ

XEM ACC

4,500,000đ

CARD 4,500,000đ

MUA NGAY

#1091546 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 70
● Trang Phục: 71
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 70

Skin: 71

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 684,000đ

XEM ACC

950,000đ

CARD 760,000đ

MUA NGAY

#1091545 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 72
● Trang Phục: 64
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 72

Skin: 64

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 648,000đ

XEM ACC

900,000đ

CARD 720,000đ

MUA NGAY

#1096463 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 68
● Trang Phục: 67
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 68

Skin: 67

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 648,000đ

XEM ACC

900,000đ

CARD 720,000đ

MUA NGAY

#1094953 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 64
● Trang Phục: 72
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 64

Skin: 72

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 648,000đ

XEM ACC

900,000đ

CARD 720,000đ

MUA NGAY

#1091642 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 59
● Trang Phục: 75
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 59

Skin: 75

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 648,000đ

XEM ACC

900,000đ

CARD 720,000đ

MUA NGAY

#1091554 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 71
● Trang Phục: 62
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 71

Skin: 62

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 648,000đ

XEM ACC

900,000đ

CARD 720,000đ

MUA NGAY

#1096476 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 61
● Trang Phục: 40
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 61

Skin: 40

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 612,000đ

XEM ACC

850,000đ

CARD 680,000đ

MUA NGAY

#1094945 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 60
● Trang Phục: 69
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 60

Skin: 69

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 612,000đ

XEM ACC

850,000đ

CARD 680,000đ

MUA NGAY

#1094932 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 65
● Trang Phục: 55
● Bảng Ngọc: 86

Tướng: 65

Skin: 55

Ngọc: 86

Giảm giá: 0%

ATM 576,000đ

XEM ACC

800,000đ

CARD 640,000đ

MUA NGAY

#1091578 - Vàng


● Rank: Vàng
● Tướng: 43
● Trang Phục: 32
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 43

Skin: 32

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 576,000đ

XEM ACC

800,000đ

CARD 640,000đ

MUA NGAY

#1094918 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 56
● Trang Phục: 57
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 56

Skin: 57

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 576,000đ

XEM ACC

800,000đ

CARD 640,000đ

MUA NGAY

#1094927 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 64
● Trang Phục: 61
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 64

Skin: 61

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 576,000đ

XEM ACC

800,000đ

CARD 640,000đ

MUA NGAY