#1203451 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 103
● Trang Phục: 105
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 103

Skin: 105

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,125,000đ

XEM ACC

2,500,000đ

CARD 1,250,000đ

MUA NGAY

#1203986 - Chưa Xác Định


● Rank: Chưa Xác Định
● Tướng: 102
● Trang Phục: 86
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 102

Skin: 86

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 900,000đ

XEM ACC

2,000,000đ

CARD 1,000,000đ

MUA NGAY

#1203454 - Chưa Xác Định


● Rank: Chưa Xác Định
● Tướng: 99
● Trang Phục: 97
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 99

Skin: 97

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 900,000đ

XEM ACC

2,000,000đ

CARD 1,000,000đ

MUA NGAY

#1203432 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 93
● Trang Phục: 89
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 93

Skin: 89

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 765,000đ

XEM ACC

1,700,000đ

CARD 850,000đ

MUA NGAY

#1204016 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 83
● Trang Phục: 82
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 83

Skin: 82

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 697,500đ

XEM ACC

1,550,000đ

CARD 775,000đ

MUA NGAY

#1204027 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 88
● Trang Phục: 81
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 88

Skin: 81

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 675,000đ

XEM ACC

1,500,000đ

CARD 750,000đ

MUA NGAY

#1203989 - Chưa Xác Định


● Rank: Chưa Xác Định
● Tướng: 74
● Trang Phục: 86
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 74

Skin: 86

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 675,000đ

XEM ACC

1,500,000đ

CARD 750,000đ

MUA NGAY

#1203971 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 85
● Trang Phục: 93
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 85

Skin: 93

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 675,000đ

XEM ACC

1,500,000đ

CARD 750,000đ

MUA NGAY

#1203463 - Chưa Xác Định


● Rank: Chưa Xác Định
● Tướng: 88
● Trang Phục: 92
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 88

Skin: 92

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 675,000đ

XEM ACC

1,500,000đ

CARD 750,000đ

MUA NGAY

#1204030 - Chưa Xác Định


● Rank: Chưa Xác Định
● Tướng: 80
● Trang Phục: 72
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 80

Skin: 72

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 630,000đ

XEM ACC

1,400,000đ

CARD 700,000đ

MUA NGAY

#1204026 - Chưa Xác Định


● Rank: Chưa Xác Định
● Tướng: 80
● Trang Phục: 67
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 80

Skin: 67

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 630,000đ

XEM ACC

1,400,000đ

CARD 700,000đ

MUA NGAY

#1204023 - Chưa Xác Định


● Rank: Chưa Xác Định
● Tướng: 80
● Trang Phục: 68
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 80

Skin: 68

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 630,000đ

XEM ACC

1,400,000đ

CARD 700,000đ

MUA NGAY

#1204019 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 80
● Trang Phục: 70
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 80

Skin: 70

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 630,000đ

XEM ACC

1,400,000đ

CARD 700,000đ

MUA NGAY

#1204018 - Chưa Xác Định


● Rank: Chưa Xác Định
● Tướng: 80
● Trang Phục: 85
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 80

Skin: 85

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 630,000đ

XEM ACC

1,400,000đ

CARD 700,000đ

MUA NGAY

#1204011 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 83
● Trang Phục: 85
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 83

Skin: 85

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 630,000đ

XEM ACC

1,400,000đ

CARD 700,000đ

MUA NGAY

#1204001 - Chưa Xác Định


● Rank: Chưa Xác Định
● Tướng: 83
● Trang Phục: 82
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 83

Skin: 82

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 630,000đ

XEM ACC

1,400,000đ

CARD 700,000đ

MUA NGAY

#1203998 - Chưa Xác Định


● Rank: Chưa Xác Định
● Tướng: 81
● Trang Phục: 84
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 81

Skin: 84

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 630,000đ

XEM ACC

1,400,000đ

CARD 700,000đ

MUA NGAY

#1203980 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 80
● Trang Phục: 82
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 80

Skin: 82

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 630,000đ

XEM ACC

1,400,000đ

CARD 700,000đ

MUA NGAY

#1203979 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 79
● Trang Phục: 89
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 79

Skin: 89

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 630,000đ

XEM ACC

1,400,000đ

CARD 700,000đ

MUA NGAY

#1203978 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 84
● Trang Phục: 76
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 84

Skin: 76

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 630,000đ

XEM ACC

1,400,000đ

CARD 700,000đ

MUA NGAY