• 1 Trịnh Anh Hao
  • 2 Nguyễn Đức Duy
  • 3 Nguyễn Giang
  • 4 Phạm Lâm
  • 5 Đỗ Kakeniken

#39652 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 82
● Trang Phục: 202
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 82

Skin: 202

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 16,000,000đ

XEM ACC

CARD 20,000,000đ

MUA NGAY

#36480 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 82
● Trang Phục: 178
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 82

Skin: 178

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 12,800,000đ

XEM ACC

CARD 16,000,000đ

MUA NGAY

#139044 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 80
● Trang Phục: 78
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 80

Skin: 78

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 3,600,000đ

XEM ACC

CARD 4,500,000đ

MUA NGAY

#156779 - Vàng


● Rank: Vàng
● Tướng: 54
● Trang Phục: 63
● Bảng Ngọc: 70

Tướng: 54

Skin: 63

Ngọc: 70

Giảm giá: 0%

ATM 1,600,000đ

XEM ACC

CARD 2,000,000đ

MUA NGAY

#127515 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 34
● Trang Phục: 36
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 34

Skin: 36

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,280,000đ

XEM ACC

CARD 1,600,000đ

MUA NGAY

#137019 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 39
● Trang Phục: 41
● Bảng Ngọc: 88

Tướng: 39

Skin: 41

Ngọc: 88

Giảm giá: 0%

ATM 1,280,000đ

XEM ACC

CARD 1,600,000đ

MUA NGAY

#169607 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 34
● Trang Phục: 54
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 34

Skin: 54

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,280,000đ

XEM ACC

CARD 1,600,000đ

MUA NGAY

#156780 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 48
● Trang Phục: 45
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 48

Skin: 45

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,200,000đ

XEM ACC

CARD 1,500,000đ

MUA NGAY

#172920 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 28
● Trang Phục: 25
● Bảng Ngọc: 85

Tướng: 28

Skin: 25

Ngọc: 85

Giảm giá: 0%

ATM 1,200,000đ

XEM ACC

CARD 1,500,000đ

MUA NGAY

#163160 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 25
● Trang Phục: 29
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 25

Skin: 29

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,000,000đ

XEM ACC

CARD 1,250,000đ

MUA NGAY

#159340 - Vàng


● Rank: Vàng
● Tướng: 36
● Trang Phục: 58
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 36

Skin: 58

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 960,000đ

XEM ACC

CARD 1,200,000đ

MUA NGAY

#140312 - Vàng


● Rank: Vàng
● Tướng: 48
● Trang Phục: 52
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 48

Skin: 52

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 960,000đ

XEM ACC

CARD 1,200,000đ

MUA NGAY

#142568 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 30
● Trang Phục: 31
● Bảng Ngọc: 84

Tướng: 30

Skin: 31

Ngọc: 84

Giảm giá: 0%

ATM 960,000đ

XEM ACC

CARD 1,200,000đ

MUA NGAY

#169075 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 37
● Trang Phục: 38
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 37

Skin: 38

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 960,000đ

XEM ACC

CARD 1,200,000đ

MUA NGAY

#173095 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 27
● Trang Phục: 22
● Bảng Ngọc: 74

Tướng: 27

Skin: 22

Ngọc: 74

Giảm giá: 0%

ATM 960,000đ

XEM ACC

CARD 1,200,000đ

MUA NGAY

#140068 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 34
● Trang Phục: 33
● Bảng Ngọc: 88

Tướng: 34

Skin: 33

Ngọc: 88

Giảm giá: 0%

ATM 880,000đ

XEM ACC

CARD 1,100,000đ

MUA NGAY

#140494 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 36
● Trang Phục: 25
● Bảng Ngọc: 85

Tướng: 36

Skin: 25

Ngọc: 85

Giảm giá: 0%

ATM 800,000đ

XEM ACC

CARD 1,000,000đ

MUA NGAY

#155903 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 24
● Trang Phục: 20
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 24

Skin: 20

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 800,000đ

XEM ACC

CARD 1,000,000đ

MUA NGAY

#159330 - Vàng


● Rank: Vàng
● Tướng: 38
● Trang Phục: 15
● Bảng Ngọc: 68

Tướng: 38

Skin: 15

Ngọc: 68

Giảm giá: 0%

ATM 760,000đ

XEM ACC

CARD 950,000đ

MUA NGAY

#163163 - Vàng


● Rank: Vàng
● Tướng: 30
● Trang Phục: 28
● Bảng Ngọc: 82

Tướng: 30

Skin: 28

Ngọc: 82

Giảm giá: 0%

ATM 720,000đ

XEM ACC

CARD 900,000đ

MUA NGAY