• 1 Quang Lê
  • 2 Trần Phương Bảo Trân
  • 3 Huy RO
  • 4 Hue Dong
  • 5 Hung Nguyen

#204409 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 84
● Trang Phục: 206
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 84

Skin: 206

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 16,000,000đ

XEM ACC

CARD 20,000,000đ

MUA NGAY

#205703 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 83
● Trang Phục: 180
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 83

Skin: 180

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 12,000,000đ

XEM ACC

CARD 15,000,000đ

MUA NGAY

#271582 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 38
● Trang Phục: 64
● Bảng Ngọc: 83

Tướng: 38

Skin: 64

Ngọc: 83

Giảm giá: 0%

ATM 1,840,000đ

XEM ACC

CARD 2,300,000đ

MUA NGAY

#258598 - Vàng


● Rank: Vàng
● Tướng: 49
● Trang Phục: 50
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 49

Skin: 50

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,760,000đ

XEM ACC

CARD 2,200,000đ

MUA NGAY

#284168 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 21
● Trang Phục: 13
● Bảng Ngọc: 48

Tướng: 21

Skin: 13

Ngọc: 48

Giảm giá: 0%

ATM 1,600,000đ

XEM ACC

CARD 2,000,000đ

MUA NGAY

#268927 - Vàng


● Rank: Vàng
● Tướng: 37
● Trang Phục: 30
● Bảng Ngọc: 68

Tướng: 37

Skin: 30

Ngọc: 68

Giảm giá: 0%

ATM 1,600,000đ

XEM ACC

CARD 2,000,000đ

MUA NGAY

#254824 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 29
● Trang Phục: 34
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 29

Skin: 34

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,440,000đ

XEM ACC

CARD 1,800,000đ

MUA NGAY

#321709 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 54
● Trang Phục: 40
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 54

Skin: 40

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,440,000đ

XEM ACC

CARD 1,800,000đ

MUA NGAY

#321715 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 51
● Trang Phục: 58
● Bảng Ngọc: 80

Tướng: 51

Skin: 58

Ngọc: 80

Giảm giá: 0%

ATM 1,440,000đ

XEM ACC

CARD 1,800,000đ

MUA NGAY

#223578 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 46
● Trang Phục: 28
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 46

Skin: 28

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,360,000đ

XEM ACC

CARD 1,700,000đ

MUA NGAY

#223577 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 45
● Trang Phục: 32
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 45

Skin: 32

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,360,000đ

XEM ACC

CARD 1,700,000đ

MUA NGAY

#258595 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 44
● Trang Phục: 37
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 44

Skin: 37

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,360,000đ

XEM ACC

CARD 1,700,000đ

MUA NGAY

#290051 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 31
● Trang Phục: 29
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 31

Skin: 29

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,280,000đ

XEM ACC

CARD 1,600,000đ

MUA NGAY

#321708 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 50
● Trang Phục: 34
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 50

Skin: 34

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,280,000đ

XEM ACC

CARD 1,600,000đ

MUA NGAY

#185623 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 43
● Trang Phục: 36
● Bảng Ngọc: 78

Tướng: 43

Skin: 36

Ngọc: 78

Giảm giá: 0%

ATM 1,200,000đ

XEM ACC

CARD 1,500,000đ

MUA NGAY

#223597 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 25
● Trang Phục: 19
● Bảng Ngọc: 72

Tướng: 25

Skin: 19

Ngọc: 72

Giảm giá: 0%

ATM 1,200,000đ

XEM ACC

CARD 1,500,000đ

MUA NGAY

#172920 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 28
● Trang Phục: 25
● Bảng Ngọc: 85

Tướng: 28

Skin: 25

Ngọc: 85

Giảm giá: 0%

ATM 1,200,000đ

XEM ACC

CARD 1,500,000đ

MUA NGAY

#269064 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 31
● Trang Phục: 31
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 31

Skin: 31

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,200,000đ

XEM ACC

CARD 1,500,000đ

MUA NGAY

#271584 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 37
● Trang Phục: 43
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 37

Skin: 43

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,200,000đ

XEM ACC

CARD 1,500,000đ

MUA NGAY

#230460 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 35
● Trang Phục: 33
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 35

Skin: 33

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,120,000đ

XEM ACC

CARD 1,400,000đ

MUA NGAY