• 1 Tân Thanh Nhàn
  • 2 Hoan Lương
  • 3 Nguyen Phuoc
  • 4 Thien Tran
  • 5 Đông Lương

#1266031 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 112
● Trang Phục: 441
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 112

Skin: 441

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 13,500,000đ

XEM ACC

30,000,000đ

CARD 15,000,000đ

MUA NGAY

#1253037 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 100
● Trang Phục: 200
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 100

Skin: 200

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 4,500,000đ

XEM ACC

10,000,000đ

CARD 5,000,000đ

MUA NGAY

#1256831 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 103
● Trang Phục: 115
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 103

Skin: 115

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,125,000đ

XEM ACC

2,500,000đ

CARD 1,250,000đ

MUA NGAY

#1224886 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 104
● Trang Phục: 83
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 104

Skin: 83

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 1,080,000đ

XEM ACC

2,400,000đ

CARD 1,200,000đ

MUA NGAY

#1224873 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 100
● Trang Phục: 95
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 100

Skin: 95

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 1,080,000đ

XEM ACC

2,400,000đ

CARD 1,200,000đ

MUA NGAY

#1224869 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 100
● Trang Phục: 108
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 100

Skin: 108

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 1,080,000đ

XEM ACC

2,400,000đ

CARD 1,200,000đ

MUA NGAY

#1224867 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 100
● Trang Phục: 108
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 100

Skin: 108

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 1,080,000đ

XEM ACC

2,400,000đ

CARD 1,200,000đ

MUA NGAY

#1267173 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 103
● Trang Phục: 129
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 103

Skin: 129

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,080,000đ

XEM ACC

2,400,000đ

CARD 1,200,000đ

MUA NGAY

#1268301 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 89
● Trang Phục: 121
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 89

Skin: 121

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 990,000đ

XEM ACC

2,200,000đ

CARD 1,100,000đ

MUA NGAY

#1257169 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 78
● Trang Phục: 90
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 78

Skin: 90

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 900,000đ

XEM ACC

2,000,000đ

CARD 1,000,000đ

MUA NGAY

#1268779 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 77
● Trang Phục: 78
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 77

Skin: 78

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 900,000đ

XEM ACC

2,000,000đ

CARD 1,000,000đ

MUA NGAY

#1259526 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 85
● Trang Phục: 87
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 85

Skin: 87

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 810,000đ

XEM ACC

1,800,000đ

CARD 900,000đ

MUA NGAY

#1260959 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 80
● Trang Phục: 97
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 80

Skin: 97

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 810,000đ

XEM ACC

1,800,000đ

CARD 900,000đ

MUA NGAY

#1260962 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 84
● Trang Phục: 100
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 84

Skin: 100

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 810,000đ

XEM ACC

1,800,000đ

CARD 900,000đ

MUA NGAY

#1262066 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 82
● Trang Phục: 70
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 82

Skin: 70

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 810,000đ

XEM ACC

1,800,000đ

CARD 900,000đ

MUA NGAY

#1262059 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 84
● Trang Phục: 83
● Bảng Ngọc: 80

Tướng: 84

Skin: 83

Ngọc: 80

Giảm giá: 0%

ATM 765,000đ

XEM ACC

1,700,000đ

CARD 850,000đ

MUA NGAY

#1262060 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 88
● Trang Phục: 63
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 88

Skin: 63

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 765,000đ

XEM ACC

1,700,000đ

CARD 850,000đ

MUA NGAY

#1231533 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 91
● Trang Phục: 84
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 91

Skin: 84

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 720,000đ

XEM ACC

1,600,000đ

CARD 800,000đ

MUA NGAY

#1231527 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 90
● Trang Phục: 94
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 90

Skin: 94

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 720,000đ

XEM ACC

1,600,000đ

CARD 800,000đ

MUA NGAY

#1231526 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 90
● Trang Phục: 91
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 90

Skin: 91

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 720,000đ

XEM ACC

1,600,000đ

CARD 800,000đ

MUA NGAY