#1266031 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 112
● Trang Phục: 441
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 112

Skin: 441

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 13,500,000đ

XEM ACC

30,000,000đ

CARD 15,000,000đ

MUA NGAY

#1253037 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 100
● Trang Phục: 200
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 100

Skin: 200

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 4,500,000đ

XEM ACC

10,000,000đ

CARD 5,000,000đ

MUA NGAY

#1280024 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 105
● Trang Phục: 240
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 105

Skin: 240

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 3,600,000đ

XEM ACC

8,000,000đ

CARD 4,000,000đ

MUA NGAY

#1284194 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 95
● Trang Phục: 134
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 95

Skin: 134

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 2,250,000đ

XEM ACC

2,500,000đ

CARD 2,500,000đ

MUA NGAY

#1284201 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 112
● Trang Phục: 145
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 112

Skin: 145

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 2,250,000đ

XEM ACC

2,500,000đ

CARD 2,500,000đ

MUA NGAY

#1284200 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 106
● Trang Phục: 114
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 106

Skin: 114

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 1,980,000đ

XEM ACC

2,200,000đ

CARD 2,200,000đ

MUA NGAY

#1280021 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 112
● Trang Phục: 171
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 112

Skin: 171

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,800,000đ

XEM ACC

4,000,000đ

CARD 2,000,000đ

MUA NGAY

#1284195 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 80
● Trang Phục: 105
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 80

Skin: 105

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 1,800,000đ

XEM ACC

2,000,000đ

CARD 2,000,000đ

MUA NGAY

#1284196 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 64
● Trang Phục: 55
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 64

Skin: 55

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 1,800,000đ

XEM ACC

2,000,000đ

CARD 2,000,000đ

MUA NGAY

#1280026 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 108
● Trang Phục: 150
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 108

Skin: 150

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,575,000đ

XEM ACC

3,500,000đ

CARD 1,750,000đ

MUA NGAY

#1280059 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 112
● Trang Phục: 175
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 112

Skin: 175

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,575,000đ

XEM ACC

3,500,000đ

CARD 1,750,000đ

MUA NGAY

#1280023 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 112
● Trang Phục: 173
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 112

Skin: 173

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,350,000đ

XEM ACC

3,000,000đ

CARD 1,500,000đ

MUA NGAY

#1280025 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 106
● Trang Phục: 150
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 106

Skin: 150

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,350,000đ

XEM ACC

3,000,000đ

CARD 1,500,000đ

MUA NGAY

#1280027 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 90
● Trang Phục: 139
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 90

Skin: 139

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,350,000đ

XEM ACC

3,000,000đ

CARD 1,500,000đ

MUA NGAY

#1280028 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 97
● Trang Phục: 124
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 97

Skin: 124

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,350,000đ

XEM ACC

3,000,000đ

CARD 1,500,000đ

MUA NGAY

#1280053 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 80
● Trang Phục: 115
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 80

Skin: 115

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,260,000đ

XEM ACC

2,800,000đ

CARD 1,400,000đ

MUA NGAY

#1284203 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 70
● Trang Phục: 114
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 70

Skin: 114

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 1,260,000đ

XEM ACC

1,400,000đ

CARD 1,400,000đ

MUA NGAY

#1256831 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 103
● Trang Phục: 115
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 103

Skin: 115

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,125,000đ

XEM ACC

2,500,000đ

CARD 1,250,000đ

MUA NGAY

#1280030 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 100
● Trang Phục: 119
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 100

Skin: 119

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,125,000đ

XEM ACC

2,500,000đ

CARD 1,250,000đ

MUA NGAY

#1224886 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 104
● Trang Phục: 83
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 104

Skin: 83

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 1,080,000đ

XEM ACC

2,400,000đ

CARD 1,200,000đ

MUA NGAY