• 1 Tuan Ngo Anh
  • 2 Lê Mạnh
  • 3 Gấu Trắng
  • 4 Hứa Điền
  • 5 Thái Nguyễn

#965522 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 83
● Trang Phục: 73
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 83

Skin: 73

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,440,000đ

XEM ACC

2,000,000đ

CARD 1,600,000đ

MUA NGAY

#955279 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 85
● Trang Phục: 65
● Bảng Ngọc: 84

Tướng: 85

Skin: 65

Ngọc: 84

Giảm giá: 0%

ATM 1,324,800đ

XEM ACC

1,840,000đ

CARD 1,472,000đ

MUA NGAY

#943973 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 85
● Trang Phục: 83
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 85

Skin: 83

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,267,200đ

XEM ACC

1,760,000đ

CARD 1,408,000đ

MUA NGAY

#1032887 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 81
● Trang Phục: 68
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 81

Skin: 68

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,152,000đ

XEM ACC

1,600,000đ

CARD 1,280,000đ

MUA NGAY

#1032762 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 61
● Trang Phục: 76
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 61

Skin: 76

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 720,000đ

XEM ACC

1,000,000đ

CARD 800,000đ

MUA NGAY

#963753 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 70
● Trang Phục: 61
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 70

Skin: 61

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 691,200đ

XEM ACC

960,000đ

CARD 768,000đ

MUA NGAY

#963747 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 70
● Trang Phục: 72
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 70

Skin: 72

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 691,200đ

XEM ACC

960,000đ

CARD 768,000đ

MUA NGAY

#963746 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 70
● Trang Phục: 67
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 70

Skin: 67

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 691,200đ

XEM ACC

960,000đ

CARD 768,000đ

MUA NGAY

#963748 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 71
● Trang Phục: 73
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 71

Skin: 73

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 645,120đ

XEM ACC

896,000đ

CARD 716,800đ

MUA NGAY

#1032673 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 65
● Trang Phục: 74
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 65

Skin: 74

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 612,000đ

XEM ACC

850,000đ

CARD 680,000đ

MUA NGAY

#1035714 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 68
● Trang Phục: 75
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 68

Skin: 75

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 612,000đ

XEM ACC

850,000đ

CARD 680,000đ

MUA NGAY

#1026808 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 61
● Trang Phục: 69
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 61

Skin: 69

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 576,000đ

XEM ACC

800,000đ

CARD 640,000đ

MUA NGAY

#1026813 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 62
● Trang Phục: 71
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 62

Skin: 71

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 576,000đ

XEM ACC

800,000đ

CARD 640,000đ

MUA NGAY

#1026805 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 66
● Trang Phục: 52
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 66

Skin: 52

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 576,000đ

XEM ACC

800,000đ

CARD 640,000đ

MUA NGAY

#1032752 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 63
● Trang Phục: 62
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 63

Skin: 62

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 576,000đ

XEM ACC

800,000đ

CARD 640,000đ

MUA NGAY

#1025699 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 68
● Trang Phục: 69
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 68

Skin: 69

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 576,000đ

XEM ACC

800,000đ

CARD 640,000đ

MUA NGAY

#1032681 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 62
● Trang Phục: 49
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 62

Skin: 49

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 576,000đ

XEM ACC

800,000đ

CARD 640,000đ

MUA NGAY

#1026801 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 66
● Trang Phục: 48
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 66

Skin: 48

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 576,000đ

XEM ACC

800,000đ

CARD 640,000đ

MUA NGAY

#1032888 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 67
● Trang Phục: 85
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 67

Skin: 85

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 576,000đ

XEM ACC

800,000đ

CARD 640,000đ

MUA NGAY

#1032889 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 64
● Trang Phục: 67
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 64

Skin: 67

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 576,000đ

XEM ACC

800,000đ

CARD 640,000đ

MUA NGAY