#1136271 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 108
● Trang Phục: 354
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 108

Skin: 354

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 13,500,000đ

XEM ACC

15,000,000đ

CARD 15,000,000đ

MUA NGAY

#1100517 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 107
● Trang Phục: 376
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 107

Skin: 376

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 8,820,000đ

XEM ACC

14,000,000đ

CARD 9,800,000đ

MUA NGAY

#1100511 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 107
● Trang Phục: 344
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 107

Skin: 344

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 5,355,000đ

XEM ACC

8,500,000đ

CARD 5,950,000đ

MUA NGAY

#1105807 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 104
● Trang Phục: 119
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 104

Skin: 119

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 2,016,000đ

XEM ACC

3,200,000đ

CARD 2,240,000đ

MUA NGAY

#1105808 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 100
● Trang Phục: 117
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 100

Skin: 117

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,890,000đ

XEM ACC

3,000,000đ

CARD 2,100,000đ

MUA NGAY

#1131891 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 69
● Trang Phục: 67
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 69

Skin: 67

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 598,500đ

XEM ACC

950,000đ

CARD 665,000đ

MUA NGAY

#1131901 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 68
● Trang Phục: 58
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 68

Skin: 58

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 567,000đ

XEM ACC

900,000đ

CARD 630,000đ

MUA NGAY

#1131456 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 68
● Trang Phục: 72
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 68

Skin: 72

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 567,000đ

XEM ACC

900,000đ

CARD 630,000đ

MUA NGAY

#1131452 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 68
● Trang Phục: 60
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 68

Skin: 60

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 567,000đ

XEM ACC

900,000đ

CARD 630,000đ

MUA NGAY

#1112618 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 62
● Trang Phục: 66
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 62

Skin: 66

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 535,500đ

XEM ACC

850,000đ

CARD 595,000đ

MUA NGAY

#1094918 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 56
● Trang Phục: 57
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 56

Skin: 57

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 504,000đ

XEM ACC

800,000đ

CARD 560,000đ

MUA NGAY

#1096471 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 60
● Trang Phục: 71
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 60

Skin: 71

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 504,000đ

XEM ACC

800,000đ

CARD 560,000đ

MUA NGAY

#1110261 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 55
● Trang Phục: 54
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 55

Skin: 54

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 504,000đ

XEM ACC

800,000đ

CARD 560,000đ

MUA NGAY

#1094941 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 60
● Trang Phục: 65
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 60

Skin: 65

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 504,000đ

XEM ACC

800,000đ

CARD 560,000đ

MUA NGAY

#1108227 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 66
● Trang Phục: 59
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 66

Skin: 59

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 504,000đ

XEM ACC

800,000đ

CARD 560,000đ

MUA NGAY

#1091647 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 56
● Trang Phục: 54
● Bảng Ngọc: 79

Tướng: 56

Skin: 54

Ngọc: 79

Giảm giá: 0%

ATM 504,000đ

XEM ACC

800,000đ

CARD 560,000đ

MUA NGAY

#1091627 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 40
● Trang Phục: 41
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 40

Skin: 41

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 504,000đ

XEM ACC

800,000đ

CARD 560,000đ

MUA NGAY

#1091611 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 47
● Trang Phục: 53
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 47

Skin: 53

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 504,000đ

XEM ACC

800,000đ

CARD 560,000đ

MUA NGAY

#1091646 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 53
● Trang Phục: 45
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 53

Skin: 45

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 504,000đ

XEM ACC

800,000đ

CARD 560,000đ

MUA NGAY

#1091591 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 44
● Trang Phục: 46
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 44

Skin: 46

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 504,000đ

XEM ACC

800,000đ

CARD 560,000đ

MUA NGAY