• 1 An Nguyen
  • 2 Thiên Đức
  • 3 Nguyễn Công Trí
  • 4 Đức Anh Chin
  • 5 Nguyễn Linh

#1266031 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 112
● Trang Phục: 441
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 112

Skin: 441

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 13,500,000đ

XEM ACC

30,000,000đ

CARD 15,000,000đ

MUA NGAY

#1247577 - T.Đấu


● Rank: T.Đấu
● Tướng: 111
● Trang Phục: 291
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 111

Skin: 291

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 9,450,000đ

XEM ACC

21,000,000đ

CARD 10,500,000đ

MUA NGAY

#1264441 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 105
● Trang Phục: 252
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 105

Skin: 252

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 7,200,000đ

XEM ACC

16,000,000đ

CARD 8,000,000đ

MUA NGAY

#1249919 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 111
● Trang Phục: 381
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 111

Skin: 381

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 6,300,000đ

XEM ACC

14,000,000đ

CARD 7,000,000đ

MUA NGAY

#1247573 - Chưa Xác Định


● Rank: Chưa Xác Định
● Tướng: 111
● Trang Phục: 232
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 111

Skin: 232

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 4,500,000đ

XEM ACC

10,000,000đ

CARD 5,000,000đ

MUA NGAY

#1253037 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 100
● Trang Phục: 200
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 100

Skin: 200

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 4,500,000đ

XEM ACC

10,000,000đ

CARD 5,000,000đ

MUA NGAY

#1258233 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 70
● Trang Phục: 106
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 70

Skin: 106

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 2,700,000đ

XEM ACC

6,000,000đ

CARD 3,000,000đ

MUA NGAY

#1268301 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 89
● Trang Phục: 121
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 89

Skin: 121

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 1,980,000đ

XEM ACC

2,200,000đ

CARD 2,200,000đ

MUA NGAY

#1268779 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 77
● Trang Phục: 78
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 77

Skin: 78

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 1,800,000đ

XEM ACC

2,000,000đ

CARD 2,000,000đ

MUA NGAY

#1268778 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 75
● Trang Phục: 64
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 75

Skin: 64

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 1,800,000đ

XEM ACC

2,000,000đ

CARD 2,000,000đ

MUA NGAY

#1268781 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 77
● Trang Phục: 105
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 77

Skin: 105

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 1,350,000đ

XEM ACC

1,500,000đ

CARD 1,500,000đ

MUA NGAY

#1268295 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 84
● Trang Phục: 94
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 84

Skin: 94

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 1,350,000đ

XEM ACC

1,500,000đ

CARD 1,500,000đ

MUA NGAY

#1268288 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 80
● Trang Phục: 97
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 80

Skin: 97

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 1,350,000đ

XEM ACC

1,500,000đ

CARD 1,500,000đ

MUA NGAY

#1268287 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 83
● Trang Phục: 95
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 83

Skin: 95

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 1,350,000đ

XEM ACC

1,500,000đ

CARD 1,500,000đ

MUA NGAY

#1268286 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 84
● Trang Phục: 89
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 84

Skin: 89

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 1,350,000đ

XEM ACC

1,500,000đ

CARD 1,500,000đ

MUA NGAY

#1268292 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 80
● Trang Phục: 92
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 80

Skin: 92

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 1,260,000đ

XEM ACC

1,400,000đ

CARD 1,400,000đ

MUA NGAY

#1268291 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 80
● Trang Phục: 93
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 80

Skin: 93

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 1,260,000đ

XEM ACC

1,400,000đ

CARD 1,400,000đ

MUA NGAY

#1274643 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 80
● Trang Phục: 100
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 80

Skin: 100

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 1,170,000đ

XEM ACC

1,300,000đ

CARD 1,300,000đ

MUA NGAY

#1256831 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 103
● Trang Phục: 115
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 103

Skin: 115

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,125,000đ

XEM ACC

2,500,000đ

CARD 1,250,000đ

MUA NGAY

#1224886 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 104
● Trang Phục: 83
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 104

Skin: 83

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 1,080,000đ

XEM ACC

2,400,000đ

CARD 1,200,000đ

MUA NGAY