#1173505 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 92
● Trang Phục: 131
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 92

Skin: 131

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 3,600,000đ

XEM ACC

8,000,000đ

CARD 4,000,000đ

MUA NGAY

#1173506 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 59
● Trang Phục: 69
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 59

Skin: 69

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 3,150,000đ

XEM ACC

7,000,000đ

CARD 3,500,000đ

MUA NGAY

#1177942 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 56
● Trang Phục: 66
● Bảng Ngọc: 7

Tướng: 56

Skin: 66

Ngọc: 7

Giảm giá: 0%

ATM 2,700,000đ

XEM ACC

6,000,000đ

CARD 3,000,000đ

MUA NGAY

#1175990 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 109
● Trang Phục: 140
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 109

Skin: 140

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 2,475,000đ

XEM ACC

5,500,000đ

CARD 2,750,000đ

MUA NGAY

#1170176 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 63
● Trang Phục: 80
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 63

Skin: 80

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,800,000đ

XEM ACC

4,000,000đ

CARD 2,000,000đ

MUA NGAY

#1178246 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 107
● Trang Phục: 116
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 107

Skin: 116

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,800,000đ

XEM ACC

4,000,000đ

CARD 2,000,000đ

MUA NGAY

#1175989 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 109
● Trang Phục: 124
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 109

Skin: 124

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,620,000đ

XEM ACC

3,600,000đ

CARD 1,800,000đ

MUA NGAY

#1157628 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 103
● Trang Phục: 96
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 103

Skin: 96

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,440,000đ

XEM ACC

3,200,000đ

CARD 1,600,000đ

MUA NGAY

#1164315 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 102
● Trang Phục: 93
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 102

Skin: 93

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,440,000đ

XEM ACC

3,200,000đ

CARD 1,600,000đ

MUA NGAY

#1170172 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 102
● Trang Phục: 88
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 102

Skin: 88

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,440,000đ

XEM ACC

3,200,000đ

CARD 1,600,000đ

MUA NGAY

#1175967 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 103
● Trang Phục: 106
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 103

Skin: 106

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,440,000đ

XEM ACC

3,200,000đ

CARD 1,600,000đ

MUA NGAY

#1173562 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 100
● Trang Phục: 128
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 100

Skin: 128

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,440,000đ

XEM ACC

3,200,000đ

CARD 1,600,000đ

MUA NGAY

#1156996 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 103
● Trang Phục: 96
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 103

Skin: 96

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,440,000đ

XEM ACC

3,200,000đ

CARD 1,600,000đ

MUA NGAY

#1156995 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 101
● Trang Phục: 98
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 101

Skin: 98

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,440,000đ

XEM ACC

3,200,000đ

CARD 1,600,000đ

MUA NGAY

#1146404 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 101
● Trang Phục: 122
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 101

Skin: 122

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,440,000đ

XEM ACC

3,200,000đ

CARD 1,600,000đ

MUA NGAY

#1146397 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 104
● Trang Phục: 96
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 104

Skin: 96

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,440,000đ

XEM ACC

3,200,000đ

CARD 1,600,000đ

MUA NGAY

#1146396 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 101
● Trang Phục: 96
● Bảng Ngọc: 82

Tướng: 101

Skin: 96

Ngọc: 82

Giảm giá: 0%

ATM 1,440,000đ

XEM ACC

3,200,000đ

CARD 1,600,000đ

MUA NGAY

#1157646 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 102
● Trang Phục: 116
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 102

Skin: 116

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,440,000đ

XEM ACC

3,200,000đ

CARD 1,600,000đ

MUA NGAY

#1157644 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 102
● Trang Phục: 117
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 102

Skin: 117

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,440,000đ

XEM ACC

3,200,000đ

CARD 1,600,000đ

MUA NGAY

#1157643 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 105
● Trang Phục: 105
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 105

Skin: 105

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,440,000đ

XEM ACC

3,200,000đ

CARD 1,600,000đ

MUA NGAY