• 1 Hữu Thức
  • 2 Hoàng Hải
  • 3 Hoàng Trực
  • 4 Nguyễn Phúc
  • 5 Hieu Phan

#1247577 - T.Đấu


● Rank: T.Đấu
● Tướng: 111
● Trang Phục: 291
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 111

Skin: 291

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 9,450,000đ

XEM ACC

21,000,000đ

CARD 10,500,000đ

MUA NGAY

#1264441 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 105
● Trang Phục: 252
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 105

Skin: 252

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 7,200,000đ

XEM ACC

16,000,000đ

CARD 8,000,000đ

MUA NGAY

#1249919 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 111
● Trang Phục: 381
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 111

Skin: 381

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 6,300,000đ

XEM ACC

14,000,000đ

CARD 7,000,000đ

MUA NGAY

#1247573 - Chưa Xác Định


● Rank: Chưa Xác Định
● Tướng: 111
● Trang Phục: 232
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 111

Skin: 232

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 4,500,000đ

XEM ACC

10,000,000đ

CARD 5,000,000đ

MUA NGAY

#1253037 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 100
● Trang Phục: 200
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 100

Skin: 200

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 4,500,000đ

XEM ACC

10,000,000đ

CARD 5,000,000đ

MUA NGAY

#1257164 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 72
● Trang Phục: 62
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 72

Skin: 62

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 3,600,000đ

XEM ACC

8,000,000đ

CARD 4,000,000đ

MUA NGAY

#1264440 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 828
● Trang Phục: 152
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 828

Skin: 152

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 3,375,000đ

XEM ACC

7,500,000đ

CARD 3,750,000đ

MUA NGAY

#1256833 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 112
● Trang Phục: 230
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 112

Skin: 230

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 3,150,000đ

XEM ACC

7,000,000đ

CARD 3,500,000đ

MUA NGAY

#1258233 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 70
● Trang Phục: 106
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 70

Skin: 106

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 2,700,000đ

XEM ACC

6,000,000đ

CARD 3,000,000đ

MUA NGAY

#1247634 - Chưa Xác Định


● Rank: Chưa Xác Định
● Tướng: 107
● Trang Phục: 109
● Bảng Ngọc: 190

Tướng: 107

Skin: 109

Ngọc: 190

Giảm giá: 0%

ATM 2,025,000đ

XEM ACC

4,500,000đ

CARD 2,250,000đ

MUA NGAY

#1253936 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 84
● Trang Phục: 116
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 84

Skin: 116

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,125,000đ

XEM ACC

2,500,000đ

CARD 1,250,000đ

MUA NGAY

#1256831 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 103
● Trang Phục: 115
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 103

Skin: 115

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,125,000đ

XEM ACC

2,500,000đ

CARD 1,250,000đ

MUA NGAY

#1257157 - Đồng


● Rank: Đồng
● Tướng: 82
● Trang Phục: 105
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 82

Skin: 105

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,125,000đ

XEM ACC

2,500,000đ

CARD 1,250,000đ

MUA NGAY

#1257174 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 76
● Trang Phục: 101
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 76

Skin: 101

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,125,000đ

XEM ACC

2,500,000đ

CARD 1,250,000đ

MUA NGAY

#1258213 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 50
● Trang Phục: 67
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 50

Skin: 67

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 1,125,000đ

XEM ACC

2,500,000đ

CARD 1,250,000đ

MUA NGAY

#1260964 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 85
● Trang Phục: 114
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 85

Skin: 114

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,125,000đ

XEM ACC

2,500,000đ

CARD 1,250,000đ

MUA NGAY

#1224886 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 104
● Trang Phục: 83
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 104

Skin: 83

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 1,080,000đ

XEM ACC

2,400,000đ

CARD 1,200,000đ

MUA NGAY

#1224880 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 104
● Trang Phục: 111
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 104

Skin: 111

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 1,080,000đ

XEM ACC

2,400,000đ

CARD 1,200,000đ

MUA NGAY

#1224875 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 101
● Trang Phục: 123
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 101

Skin: 123

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 1,080,000đ

XEM ACC

2,400,000đ

CARD 1,200,000đ

MUA NGAY

#1224873 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 100
● Trang Phục: 95
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 100

Skin: 95

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 1,080,000đ

XEM ACC

2,400,000đ

CARD 1,200,000đ

MUA NGAY