• 1 An Nguyen
  • 2 Thiên Đức
  • 3 Đức Anh Chin
  • 4 Nguyễn Linh
  • 5 Nguyễn Công Trí

#1268782 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 74
● Trang Phục: 75
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 74

Skin: 75

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 1,080,000đ

XEM ACC

1,200,000đ

CARD 1,200,000đ

MUA NGAY

#1268780 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 71
● Trang Phục: 77
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 71

Skin: 77

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 1,080,000đ

XEM ACC

1,200,000đ

CARD 1,200,000đ

MUA NGAY

#1268777 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 70
● Trang Phục: 65
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 70

Skin: 65

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 1,080,000đ

XEM ACC

1,200,000đ

CARD 1,200,000đ

MUA NGAY

#1268776 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 72
● Trang Phục: 63
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 72

Skin: 63

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 1,080,000đ

XEM ACC

1,200,000đ

CARD 1,200,000đ

MUA NGAY

#1268775 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 72
● Trang Phục: 68
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 72

Skin: 68

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 1,080,000đ

XEM ACC

1,200,000đ

CARD 1,200,000đ

MUA NGAY

#1268774 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 74
● Trang Phục: 65
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 74

Skin: 65

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 1,080,000đ

XEM ACC

1,200,000đ

CARD 1,200,000đ

MUA NGAY

#1268773 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 70
● Trang Phục: 88
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 70

Skin: 88

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 1,080,000đ

XEM ACC

1,200,000đ

CARD 1,200,000đ

MUA NGAY

#1268303 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 75
● Trang Phục: 60
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 75

Skin: 60

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 1,080,000đ

XEM ACC

1,200,000đ

CARD 1,200,000đ

MUA NGAY

#1268302 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 71
● Trang Phục: 67
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 71

Skin: 67

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 1,080,000đ

XEM ACC

1,200,000đ

CARD 1,200,000đ

MUA NGAY

#1268300 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 84
● Trang Phục: 75
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 84

Skin: 75

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 1,080,000đ

XEM ACC

1,200,000đ

CARD 1,200,000đ

MUA NGAY

#1268299 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 85
● Trang Phục: 75
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 85

Skin: 75

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 1,080,000đ

XEM ACC

1,200,000đ

CARD 1,200,000đ

MUA NGAY

#1268298 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 82
● Trang Phục: 84
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 82

Skin: 84

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 1,080,000đ

XEM ACC

1,200,000đ

CARD 1,200,000đ

MUA NGAY