• 1 Hữu Thức
  • 2 Hoàng Hải
  • 3 Hoàng Trực
  • 4 Nguyễn Phúc
  • 5 Hieu Phan

#1260964 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 85
● Trang Phục: 114
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 85

Skin: 114

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,125,000đ

XEM ACC

2,500,000đ

CARD 1,250,000đ

MUA NGAY

#1258213 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 50
● Trang Phục: 67
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 50

Skin: 67

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 1,125,000đ

XEM ACC

2,500,000đ

CARD 1,250,000đ

MUA NGAY

#1257174 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 76
● Trang Phục: 101
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 76

Skin: 101

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,125,000đ

XEM ACC

2,500,000đ

CARD 1,250,000đ

MUA NGAY

#1257157 - Đồng


● Rank: Đồng
● Tướng: 82
● Trang Phục: 105
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 82

Skin: 105

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,125,000đ

XEM ACC

2,500,000đ

CARD 1,250,000đ

MUA NGAY

#1256831 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 103
● Trang Phục: 115
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 103

Skin: 115

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,125,000đ

XEM ACC

2,500,000đ

CARD 1,250,000đ

MUA NGAY

#1253936 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 84
● Trang Phục: 116
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 84

Skin: 116

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,125,000đ

XEM ACC

2,500,000đ

CARD 1,250,000đ

MUA NGAY