• 1 An Nguyen
  • 2 Thiên Đức
  • 3 Nguyễn Công Trí
  • 4 Đức Anh Chin
  • 5 Nguyễn Linh

#1268781 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 77
● Trang Phục: 105
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 77

Skin: 105

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 1,350,000đ

XEM ACC

1,500,000đ

CARD 1,500,000đ

MUA NGAY

#1268295 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 84
● Trang Phục: 94
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 84

Skin: 94

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 1,350,000đ

XEM ACC

1,500,000đ

CARD 1,500,000đ

MUA NGAY

#1268288 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 80
● Trang Phục: 97
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 80

Skin: 97

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 1,350,000đ

XEM ACC

1,500,000đ

CARD 1,500,000đ

MUA NGAY

#1268287 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 83
● Trang Phục: 95
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 83

Skin: 95

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 1,350,000đ

XEM ACC

1,500,000đ

CARD 1,500,000đ

MUA NGAY

#1268286 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 84
● Trang Phục: 89
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 84

Skin: 89

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 1,350,000đ

XEM ACC

1,500,000đ

CARD 1,500,000đ

MUA NGAY