• 1 An Nguyen
  • 2 Thiên Đức
  • 3 Nguyễn Công Trí
  • 4 Đức Anh Chin
  • 5 Nguyễn Linh

#1268779 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 77
● Trang Phục: 78
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 77

Skin: 78

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 1,800,000đ

XEM ACC

2,000,000đ

CARD 2,000,000đ

MUA NGAY

#1268778 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 75
● Trang Phục: 64
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 75

Skin: 64

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 1,800,000đ

XEM ACC

2,000,000đ

CARD 2,000,000đ

MUA NGAY