Tài Khoản #1284196 - Bảng ngọc : 0 - Rank K.Rank

#1284196 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 64
● Trang Phục: 55
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 64

Skin: 55

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 1,800,000đ

XEM ACC

2,000,000đ

CARD 2,000,000đ

MUA NGAY

#1284195 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 80
● Trang Phục: 105
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 80

Skin: 105

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 1,800,000đ

XEM ACC

2,000,000đ

CARD 2,000,000đ

MUA NGAY

#1280021 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 112
● Trang Phục: 171
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 112

Skin: 171

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,800,000đ

XEM ACC

4,000,000đ

CARD 2,000,000đ

MUA NGAY