• 1 Tân Thanh Nhàn
  • 2 Hoan Lương
  • 3 Nguyen Phuoc
  • 4 Thien Tran
  • 5 Đông Lương

#1262066 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 82
● Trang Phục: 70
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 82

Skin: 70

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 810,000đ

XEM ACC

1,800,000đ

CARD 900,000đ

MUA NGAY

#1260962 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 84
● Trang Phục: 100
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 84

Skin: 100

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 810,000đ

XEM ACC

1,800,000đ

CARD 900,000đ

MUA NGAY

#1260959 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 80
● Trang Phục: 97
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 80

Skin: 97

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 810,000đ

XEM ACC

1,800,000đ

CARD 900,000đ

MUA NGAY

#1259526 - K.Rank


● Rank: K.Rank
● Tướng: 85
● Trang Phục: 87
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 85

Skin: 87

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 810,000đ

XEM ACC

1,800,000đ

CARD 900,000đ

MUA NGAY